در راستای هوشمند سازی مدارس، کارگاه های تعدادی از مدارس استان یزدبه زیرو کلاینت پت300 مجهز شدند. این زیرو کلاینت ها با قابلیت های متنوع پیشتر نیز توسط 2 مدرسه دیگر در سطح استان یزد مورد تست قرار گرفته و تایید شده بودند.