مصاحبه با مشتریان عزیز مینی کامپیوتر

مصاحبه با مشتریان عزیزی که از دستگاههای شرکت مینی کامپیوتر استفاده کردهاند همراه با انتقادات و پیشنهادات سازنده یاریرسان ما در بهتر شدن باشید...